Jaarrekening 2023

Zie ook het standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen.

Inleiding

In 2023 is de Stichting zowel op organisatorisch als op inhoudelijk en uitvoerend vlak gegroeid. Hieronder een aantal hoogtepunten van het afgelopen jaar.

Zo wordt in juni 2023 voor het eerst een training verzorgd over de aanstaande CSRD wetgeving, die als onderdeel van de Europese Green Deal voor zeer veel organisaties gaat gelden. Deze wetgeving vraagt bedrijven in feite om hun verborgen impact in de keten in beeld te brengen en daar strategie op te voeren. Met het gedachtegoed van Stichting Think Big Act Now kunnen we hen helpen met deze rapportage zinvolle impact te maken.

In 2023 ontvangt de Stichting vanuit een drietal organisaties fondsen. Deze fondsen mag de Stichting inzetten om de organisatie verder te versterken en toekomstbestendig te maken.

De organisatie wordt in 2023 versterkt door Annelies van Hierden en Mireille Wille, die de sales en communicatiestrategie voor de Stichting verder uitgewerkt hebben. Eind 2023 besluit het bestuur om een zakelijk leider te zoeken om het team verder te versterken.

Tevens neemt de Stichting afscheid van Raymond Dommanschet als bestuurslid. We zijn zeer dankbaar voor zijn lange inzet en betrokkenheid bij de Stichting. Annelies van Hierden neemt zijn positie in het bestuur over.

Missie en doelen

Stichting Think Big Act Now heeft als doel “bijdragen aan een veilige wereld”, onder andere door verduurzaming van de maatschappij. Dat doet de stichting door organisaties, individuen en scholen kennis, inzicht en handelingsperspectief te geven, zodat zij zich effectief kunnen inzetten op hun stukje van de puzzel, naar het gedachtegoed van Babette Porcelijn. In andere woorden: Stichting Think Big Act Now helpt mensen om het gedachtegoed van Babette Porcelijn in de praktijk te brengen.

In het beleidsplan van 2023 is een verdere uitwerking van het gedachtegoed en de werkzaamheden van de Stichting te vinden.

Organisatie en bestuur

De Stichting heeft de ANBI-status en een bestuur met een oneven aantal leden (minimaal drie) en een directeur die de dagelijkse gang van zaken organiseert. Het bestuur komt idealiter ieder kwartaal bijeen om de ontwikkeling van de organisatie vorm te geven.

De Stichting wordt bestuurd door:

 • Leon van Geest (voorzitter),
 • Ruud van de Ven (penningmeester) en
 • Raymond Dommanschet (secretaris; tot november 2023). 
 • Annelies van Hierden (is m.i.v. november 2023 secretaris)

De stichting is opgericht door Babette Porcelijn, tevens directeur van de stichting. De stichting wordt ondersteund door projectmanager Elise van den Berg. Annelies van Hierden en Mireille Wille helpen sinds april met de strategie, sales, marketing en communicatie. Mirella Wognum bemenst het sprekersbureau.

De Stichting krijgt daarnaast structurele vrijwillige hulp van een diverse groep ambassadeurs. Zo helpt Tirsa van der Laan met de vertaling van Mijn Verborgen Impact.

Het onderwijsteam – bestaande uit Angela de Kuijper en Helene Lendfers – werkt met grote betrokkenheid door aan het ontwikkelen en verspreiden van de lesmaterialen over verborgen impact.

Activiteiten

In 2023 geven Babette, Elise en onze gecertificeerde sprekers in totaal 39 lezingen en 7 lezingen met aanvullende workshop. 19 van deze lezingen en 5 van de workshops geeft Babette. Elise verzorgt 5 lezingen en een inhouse training.

We bieden in 2023 verschillende trainingsrondes aan. In juni een eerste CSRD training, met 7 deelnemers vanuit 5 verschillende organisaties. Op 30 oktober, 13 november en 20 november doen zo’n 23 professionals mee aan de driedaagse impact training, die we organiseren bij De Groene Afslag. Het totaal aantal ambassadeurs staat eind 2023 op 113 mensen. Van hen zijn 33 mensen ook gekwalificeerd als spreker.

Mijn Verborgen Impact, de online impact tool, wordt in 2023 meer dan 26.441 keer bekeken. Meer dan 24.428 mensen vullen de tool in en ontdekken zo waar hun grootste slagkracht ligt voor een duurzaam dagelijks leven.

De lespakketten voor het basisonderwijs zijn in 2023 door 40+ scholen ontvangen.

Hieronder een greep van andere activiteiten die in 2023 op ons pad komen:

Mijn verborgen impact

Mijn Verborgen Impact is vertaald naar het Engels, om een grotere doelgroep te bereiken. Hiermee is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan en is de test nu ook beschikbaar voor organisaties met Engels sprekende medewerkers en Engels sprekende particulieren.

Organisatie en communicatie

In 2023 is de strategie op het gebied van sales en communicatie verder uitgewerkt. De vernieuwde proposities en communicatieplannen worden door Mireille en het team vertaald naar een nieuwe website, die in 2024 gebouwd wordt. Er zijn daarbij veel waardevolle connecties gelegd voor nieuwe samenwerkingen.

Verspreiding van het gedachtegoed

Babette, directeur van de stichting en gezicht van de organisatie, komt in 2023 weer regelmatig in de pers, bijvoorbeeld via podcasts, radio interviews, artikelen en interviews. Zij daraagt op diverse manieren bij aan de verspreiding van het gedachtegoed, bijvoorbeeld door:

 • bijdragen aan o.a. de boeken ‘Er is wel een alternatief’ van Hans Rodenburg en ‘Duurzame Ambitie’ van Marnix Kluiters;
 • het verzorgen van een plenaire Power Talk tijdens een vierdaagse conferentie in Hong Kong, voor pioniers in de wereld van design;
 • het uitbrengen van een vierdelige zomercolumn over CSRD, via onze eigen website en social media kanalen;
 • deelname aan de denktank ‘Verkennen minder consumeren’, georganiseerd door Berenschot in opdracht van de directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie (DLCE) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW);
 • het schrijven van een gezamenlijke column met Elisah Pals in Het Noord-Hollands Dagblad;
 • ook wordt Babette genomineerd voor 2023 Kyoto Global Design Awards – “Best 100” Category.

Het gedachtegoed uit de boeken De verborgen impact en Het happy 2050 scenario dient tevens als inspiratie en inhoudelijke basis voor bijvoorbeeld:

 • het plan duurzaamheid en circulaire economie Gemeente Haarlem;
 • een opleiding Industrial Design in Nieuw Zeeland;
 • een expositie in het Veenpark, over de energietransitie;
 • de infographics van EBN, ter informatievoorziening op scholen.
 • en veel meer.

Samenwerkingen

 • Er komt een samenwerking aan met Klimaatgesprekken, gericht op organisaties.
 • Er komt een samenwerking aan met Goinchi, die vermogende families helpen verduurzamen.
 • De gemeente Amsterdam heeft op dit moment een impact onderzoek uitstaan via hun panel infrastructuur, waarbij de impact tool Mijn Verborgen Impact gebruikt wordt om de impact van Amsterdammers in kaart te brengen.
 • Met de HvA zijn we een programma aan het uitrollen, met o.a. een lezing van Babette (eind nov) en een interne CSRD training (jan ‘24).

Onderwijs

Het onderwijsteam verkent in 2023 onder andere verschillende mogelijkheden tot fondsenwerving. Ook zijn samenwerkingen opgestart, onder andere voor een pilot met gastlessen. De eerste versie van de lesmaterialen wordt geëvalueerd, met als doel de materialen in 2024 door te ontwikkelen tot een verbeterde versie.

Fondsen

In het laatste kwartaal van 2023 zijn vanuit een drietal organisaties fondsen toegekend aan Stichting Think Big Act Now. Dit betekent dat de Stichting in 2024 €120.000,- extra middelen tot de beschikking heeft.

 • Stichting OOF doet een ongeoormerkte donatie van €50.000,- ;
 • De Fred Foundation, die al eerder de ontwikkeling van Mijn Verborgen Impact steunde, zegt een donatie van €50.000,- toe voor 2024, met de optie tot een tweede tranche van €50.000,- voor 2025. €20.000,- van deze donatie dient besteed te worden aan “Operatie/business development capaciteit”.
 • De Wilde Wind Holding BV doet een ongeoormerkte donatie van €20.000,- gedaan.

Financiële verantwoording

De stichting begint het jaar met €52.679,- op de balans. Gedurende het jaar ontvangt de stichting €275.563,- aan baten en betaald €129.701,- aan lasten. De resultatenrekening komt daarmee voor 2023 op €145.862,-. De Stichting heeft op 31 december 2023 €160.816,- aan liquide middelen en €27.660,- aan vorderingen & overlopende activa uitstaan. Daarmee komt de totale balans op €194.907,-. De Stichting beschikt over €187.263,- aan (deels bestemde) reserves en heeft €7.644,- aan kortlopende schulden.

De ontvangen baten bestaan uit inkomsten uit opdrachten (zoals lezingen en trainingen) en donaties (o.a. t.b.v. het doorontwikkelen van de organisatie, het ontwikkelen van onderwijsmateriaal en giften n.a.v. ter gebruik stelling van beeldmateriaal).

De Stichting besteedt €122.544,-  aan het inhuren van sprekers en trainers voor opdrachten.

Ook betaalt de Stichting €812,- aan  communicatiekosten, €177,- aan financiële lasten en €5.399,- aan overige lasten.

Vooruitblik

In 2024 werken we aan:

 • doorontwikkeling en versterking van de organisatie, o.a. door het aanstellen van een zakelijk leider;
 • vernieuwing van de website(s), in lijn met de proposities;
 • versterken en ontwikkelen van samenwerkingen met onderwijsinstellingen over CSRD (HvA, Windesheim, en hopelijk meer);
 • versterken en ontwikkelen van samenwerkingen met andere organisaties en professionals in de duurzaamheidswereld, zoals in het Klimaat Impact Traject (KIT) met Klimaatgesprekken, The Footprint Challenge en ClimateFresk;
 • opzetten van samenwerking met gemeenten om inzicht te krijgen in de duurzaamheid van hun inwoners (Gemeente Amsterdam x Mijn Verborgen Impact);
 • doorontwikkelen en opschalen van het onderwijsprogramma voor primair onderwijs, o.a. in samenwerking met Marktplaats.