Jaarrekening 2022

Zie ook het standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen.

Inleiding

Het begin van 2022 staat in het teken van de omikron variant van Covid-19. Na de lockdown in december 2021 worden in het vroege voorjaar van 2022 langzaam de maatregelen versoepeld. In mei 2022 is de situatie zodanig dat de overgang van Stichting EcoPositief naar Stichting Think Big Act Now definitief doorgevoerd kan worden. Met ingang van 19 mei 2022 heeft de Stichting de naam en werkzaamheden van Think Big Act Now overgenomen. Concreet betekent dit dat de Stichting nu actief het gedachtegoed van Babette Porcelijn verspreidt, middels het sprekersbureau en het organiseren van trainingen. Eind 2022 start een traject om de strategie en communicatie aan te scherpen.

Missie en doelen

Stichting EcoPositief is in het leven geroepen om significant bij te dragen aan verduurzaming van de maatschappij door mensen en organisaties inzicht te geven en te inspireren om eco-positief te worden, naar het gedachtegoed van Babette Porcelijn.

Dit doel is verder aangescherpt voor Stichting Think Big Act Now. De Stichting heeft als doel “bijdragen aan een veilige wereld”, onder andere door verduurzaming van de maatschappij. Dat doet de Stichting door organisaties, individuen en scholen kennis, inzicht en handelingsperspectief te geven, zodat zij zich effectief kunnen inzetten op hun stukje van de puzzel, naar het gedachtegoed van Babette Porcelijn. In andere woorden: Stichting Think Big Act Now helpt mensen om het gedachtegoed van Babette Porcelijn in de praktijk te brengen.

In het beleidsplan van 2023 is een verdere uitwerking van het gedachtegoed en de werkzaamheden van de Stichting te vinden.

Organisatie en bestuur

De Stichting heeft de ANBI-status en een bestuur met een oneven aantal leden (minimaal drie) en een directeur die de dagelijkse gang van zaken organiseert. Het bestuur komt ieder kwartaal bijeen om de ontwikkeling van de organisatie vorm te geven.

De Stichting wordt bestuurd door:

 • Leon van Geest (voorzitter),
 • Ruud van de Ven (penningmeester) en
 • Raymond Dommanschet (secretaris).

De Stichting is opgericht door Babette Porcelijn. Babette Porcelijn is per 1 juli 2021 teruggetreden als bestuurder en aangesteld als directeur van de Stichting. De Stichting wordt ondersteund door projectmanager Elise van den Berg.

De Stichting heeft in 2022 structurele vrijwillige hulp gekregen van een diverse groep ambassadeurs. Onder hen zijn:

 • Mirella Wognum, voor hulp bij het sprekersbureau.
 • Helene Lendfers, voor het ontwikkelen en verspreiden van de onderwijspakketten.
 • Angela de Kuijper, voor de ontwikkeling van de lesmaterialen.

Activiteiten

In 2022 zijn door Babette, Elise en onze gecertificeerde sprekers in totaal 51 lezingen gegeven en 5 lezingen met aanvullende workshop. 29 van deze lezingen en de 5 workshops geeft Babette. Elise verzorgt 8 lezingen. Ook geeft Elise een tweedaagse training om Energiecoaches van een gemeente bekend te maken met het gedachtegoed, zodat zij dit in hun werk mee kunnen nemen.

We hebben in 2022 verschillende trainingsrondes aangeboden. In februari hebben we online 15 nieuwe ambassadeurs opgeleid. In november kwamen daar nog eens 16 ambassadeurs bij. Ook laten 10 ambassadeurs zich bijscholen tot gecertificeerd spreker. In november hebben we tevens de eerste trainingsdag over Het happy 2050 scenario georganiseerd, waar 30 van onze ambassadeurs aan deelnemen. Het totaal aantal ambassadeurs staat eind 2022 op 91 mensen. Van hen zijn 33 mensen ook gekwalificeerd als spreker.

Mijn Verborgen Impact, de online impact tool, wordt in 2022 meer dan 32.000 keer bekeken. Meer dan 30.000 mensen vullen de tool in en ontdekken zo waar hun grootste slagkracht ligt voor een duurzaam dagelijks leven.

De lespakketten voor het basisonderwijs zijn in 2022 door 12 scholen ontvangen. Daarnaast zijn door 11 scholen gastlessen aangevraagd.

Hieronder een greep van andere activiteiten die in 2022 op ons pad komen:

 • Onze ambassadeurs hebben op drie verschillende gelegenheden een informatiestand bemenst op een evenement, om gesprekken aan te gaan over duurzaamheid en mensen praktisch op weg te helpen, bijv. m.b.v. Mijn Verborgen Impact.
 • We hebben een zomerborrel georganiseerd waar alle ambassadeurs, sprekers en stakeholders voor uitgenodigd zijn, om een update te geven over de organisatie en onze plannen voor de toekomst.
 • Babette, directeur van de Stichting en gezicht van de organisatie, komt 51x keer in de pers, bijvoorbeeld via podcasts, radio interviews, artikelen en interviews.

Financiële verantwoording

De Stichting begon het jaar met €24.692,- op de balans. Gedurende het jaar heeft de Stichting €126.716,- aan baten ontvangen en €109.990,- aan lasten betaald. De resultatenrekening komt daarmee voor 2021 op €16.726,-. De Stichting heeft op 31 december 2022 €30.658,- aan liquide middelen en €22.021,- aan vorderingen & overlopende activa uitstaan. Daarmee komt de totale balans op €52.679,-. De Stichting beschikt over € 41.401 aan (deels bestemde) reserves en heeft € 11.278 aan kortlopende schulden.

De ontvangen baten bestaan uit inkomsten uit opdrachten (zoals lezingen en trainingen) en donaties (o.a. t.b.v. het ontwikkelen van onderwijsmateriaal en giften n.a.v. ter gebruik stelling van beeldmateriaal).

De Stichting heeft €106.638,- besteed aan het inhuren van sprekers en trainers voor opdrachten.

Ook heeft de Stichting €457,- betaald aan website- en communicatiekosten, €163,- aan financiële lasten en €2.250,- aan overige lasten, zoals vergoeding van reiskosten aan ambassadeurs.

Vooruitblik

In 2023 zorgen we dat:

 • de website aansluit op de nieuwe positionering;
 • we een vernieuwde communicatiestrategie uitwerken en uitvoeren;
 • we onze acquisitie en sales versterken, met als doel onze impact te vergroten en continuïteit van de organisatie te waarborgen;
 • Mijn Verborgen Impact vertaald wordt naar het Engels, om een grotere doelgroep te bereiken;
 • de onderwijspakketten verder verbeterd en verspreid worden.

Deze plannen worden verder uitgewerkt in ons meerjarenplan.